Komornik sądowy

przy Sądzie Rejonowym

dla Warszawy-Woli

Andrzej Lus

Kancelaria Komornicza nr X w Warszawie

Zadzwoń Napisz

działka zabudowana ul. Andyjska w dniu 7.07.2022r.


OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI
nr KW WA1M/00087156/5
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Warszawy-Woli Andrzej Lus na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 07-07-2022r. o godz.10:00 w budynku Sądu Rejonowego dla Warszawy-Woli mającego siedzibę przy ul. Kocjana 3 w sali nr 43, odbędzie się pierwsza licytacja udziału 10/20 w użytkowaniu wieczystym do 11-04-2024r. działki nr 171 z obrębu ewidencyjnego 6-08-09 o pow. 1698,00m2 zabudowanej 2-kondygnacyjnym, podpiwniczonym budynkiem piekarni z częścią mieszkalną o pow. użytkowej 2133,12m2 i pow. zabudowy 1312,33m2
należącej na zasadach wspólności majątkowej do dłużników: ,
położonej: 01-493 Warszawa, ul. Andyjska 2,
dla której Sąd Rejonowy dla Warszawy Mokotowa VI Wydział Ksiąg Wieczystych
prowadzi księgę wieczystą o numerze KW WA1M/00087156/5
Suma oszacowania tego udziału wynosi 2 769 755,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 2 077 316,25zł.
Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 276 975,50zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika:
ING Bank Śląski SA O. w Warszawie 05 10501025 1000 0023 1252 0642 najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.
Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.
W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz.18:00 do godz.20:00 oraz przeglądać w Sądzie Rejonowym dla Warszawy-Woli przy ul. Kocjana 3 w sekretariacie II Wydziału Cywilnego (sygn. nadzoru II Co 963/15) odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Komornik Sądowy
Andrzej Lus

Ten wpis został opublikowany w . Dodaj odnośnik ulubionych.