Komornik sądowy

przy Sądzie Rejonowym

dla Warszawy-Woli

Andrzej Lus

Kancelaria Komornicza nr X w Warszawie

Zadzwoń Napisz

miejsce postojowa ul. Żelazna w dniu 7.07.2022r.


OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI
nr KW WA4M/00395226/0
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Warszawy-Woli Andrzej Lus na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 07-07-2022r. o godz. 09:15 w budynku Sądu Rejonowego dla Warszawy-Woli mającego siedzibę przy ul. Kocjana 3 w sali nr 152, odbędzie się pierwsza licytacja udziału 1/69 części nieruchomości stanowiącej lokal niemieszkalny – miejsce postojowe w garażu podziemnym (z prawem własności udziału związane jest uprawnienie do wyłącznego korzystania z miejsca postojowego nr 12),
należącej do dłużnika: Dom w Polsce Sp. z o.o.
położonej: 00-848 Warszawa, ul. Żelazna 59A/3,
dla której Sąd Rejonowy dla Warszawy Mokotowa X Wydział Ksiąg Wieczystych
prowadzi księgę wieczystą o numerze KW WA4M/00395226/0
Suma oszacowania wynosi 42 000,00zł (brutto), zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 31 500,00zł (brutto).
Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 4 200,00zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika:
ING Bank Śląski SA O. w Warszawie 05 10501025 1000 0023 1252 0642 najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.
Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.
W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz.11:00 do godz.13:00 oraz przeglądać w Sądzie Rejonowym dla Warszawy-Woli przy ul. Kocjana 3 w sekretariacie I Wydziału Cywilnego (sygn. nadzoru I Co 146/21) odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.
Zgodnie z § 23 rozporządzenia Ministra finansów z dnia 28 marca 2011 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 68, poz.360) komornicy sądowi wykonujący czynności egzekucyjne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego, w przypadku sprzedaży towarów, wystawiają w imieniu dłużnika i na jego rachunek faktury potwierdzające dokonanie sprzedaży tych towarów. Fakturę wystawia się, jeżeli na dłużniku spoczywa obowiązek podatkowy związany ze sprzedażą towarów

Komornik Sądowy
Andrzej Lus

Ten wpis został opublikowany w . Dodaj odnośnik ulubionych.