Komornik sądowy

przy Sądzie Rejonowym

dla Warszawy-Woli

Andrzej Lus

Kancelaria Komornicza nr X w Warszawie

Zadzwoń Napisz

mieszkanie ul. Narwik – licytacja elektroniczna, rozpoczęcie 7.12.2022


OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI
nr KW WA1M/00440598/8
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Warszawy-Woli Andrzej Lus na podstawie art. 986.4 § 3 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w drodze licytacji elektronicznej za pośrednictwem systemu teleinformatycznego (adres: https://elicytacje.komornik.pl/) w dniu 07-12-2022r. o godz.12:00 rozpocznie się pierwsza licytacja ograniczonego prawa rzeczowego stanowiącego spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego o pow. użytkowej 38,20m2 składającego się z 1 pokoju z aneksem kuchennym, łazienki, przedpokoju,
należącego do dłużnika:
położonego: 01-471 Warszawa, ul. Narwik 17A/18,
wpisanego w rejestrze lokali własnościowych: Spółdzielnia Mieszkaniowa “STROP” (adres spółdzielni: 01-230 Warszawa, ul.Skierniewicka 21),
dla którego Sąd Rejonowy dla Warszawy Mokotowa VI Wydział Ksiąg Wieczystych
prowadzi księgę wieczystą o numerze KW WA1M/00440598/8
Termin zakończenia licytacji wyznaczony jest na dzień 14-12-2022r. o godz. 12:00
Suma oszacowania wynosi 349 954,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 262 465,50zł.
Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 34 995,40zł. Rękojmię można złożyć na rachunek bankowy komornika:
ING Bank Śląski SA O. w Warszawie 05 10501025 1000 0023 1252 0642 najpóźniej na 2 dni robocze przed rozpoczęciem przetargu. Za datę złożenia rękojmi przyjmuje się dzień uznania rachunku bankowego komornika. Wraz z rękojmią licytant zobowiązany jest do podania w systemie teleinformatycznym danych niezbędnych do wydania postanowienia o przybiciu: numeru PESEL, numeru dokumentu stwierdzającego tożsamość i oświadczenia, czy pozostaje w związku małżeńskim, a jeżeli tak, czy nieruchomość zamierza nabyć do majątku wspólnego czy osobistego, oraz do wskazania, czy licytuje we własnym imieniu czy jako pełnomocnik innej osoby, a także innych danych, jeżeli potrzeba ich podania wynika z przepisów odrębnych ustaw. Zgodnie z art. 978 § 2 kpc postąpienie nie może wynieść mniej niż jeden procent ceny wywołania, z zaokrągleniem wzwyż do pełnych złotych.
Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.
W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz.18:00 do godz.20:00 oraz przeglądać w kancelarii komornika akta postępowania egzekucyjnego w zakresie w którym dotyczą egzekucji z nieruchomości w godzinach jej urzędowania. W systemie teleinformatycznym wraz z obwieszczeniem o licytacji nieruchomości udostępnia się protokół opisu i oszacowania nieruchomości.
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.
Przetarg wygrywa licytant, którego oferta była w chwili zakończenia przetargu najwyższa.
Po zakończeniu przetargu komornik za pośrednictwem systemu teleinformatycznego informuje licytantów o wyłonieniu licytanta oferującego najwyższą cenę w chwili zakończenia przetargu.
Skargę na odmowę dopuszczenia do przetargu można złożyć w terminie 3 dni od dnia odmowy dopuszczenia do przetargu, a na przebieg przetargu w terminie 3 dni od dnia jego zakończeni.
Komornik Sądowy
Andrzej Lus

Ten wpis został opublikowany w . Dodaj odnośnik ulubionych.