Komornik sądowy

przy Sądzie Rejonowym

dla Warszawy-Woli

Andrzej Lus

Kancelaria Komornicza nr X w Warszawie

Zadzwoń Napisz

mieszkanie ul. Płocka w dniu 7.07.2022r.


OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Warszawy-Woli Andrzej Lus na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 07-07-2022r. o godz. 11:30 w budynku Sądu Rejonowego dla Warszawy-Woli mającego siedzibę przy ul. Kocjana 3 w sali nr 43, odbędzie się pierwsza licytacja ograniczonego prawa rzeczowego stanowiącego spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego o pow. użytkowej 54,89m2 składającego się z 3 pokoi, kuchni, łazienki, WC, przedpokoju
należącego do dłużnika:
położonego: 01-231 Warszawa, ul. Płocka 12/17,
wpisanego w rejestrze lokali własnościowych: Spółdzielnia Mieszkaniowa Centrum-Wola.
(Adres spółdzielni: 01-232 Warszawa, ul.Siedmiogrodzka 11)
Suma oszacowania wynosi 478 983,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 359 237,25zł.
Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 47 898,30zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika:
ING Bank Śląski SA O. w Warszawie 05 10501025 1000 0023 1252 0642 najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.
Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.
W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 18:00 do godz. 20:00 oraz przeglądać w Sądzie Rejonowym dla Warszawy-Woli przy ul. Kocjana 3 w sekretariacie II Wydziału Cywilnego (sygn. nadzoru II Co 228/20) odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Komornik Sądowy
Andrzej Lus

Ten wpis został opublikowany w . Dodaj odnośnik ulubionych.