Komornik sądowy

przy Sądzie Rejonowym

dla Warszawy-Woli

Andrzej Lus

Kancelaria Komornicza nr X w Warszawie

Zadzwoń Napisz

Egzekucja z ułamkowej części nieruchomości


Do egzekucji z ułamkowej części nieruchomości stosuje się odpowiednio przepisy o egzekucji z nieruchomości, z uwzględnieniem zmian wynikających z przepisów art. 1005, 1007, 1009, 1012, 1013 kpc.

 

Egzekucja z ułamkowej części nieruchomości może być prowadzona tylko wówczas, gdy współwłasność ma charakter współwłasności w częściach ułamkowych. Nie można zatem prowadzić egzekucji z ułamkowej części nieruchomości w wypadku, gdy nieruchomość jest własnością małżonków na prawach wspólności majątkowej małżeńskiej, jest własścią spółki cywilnej lub jawnej, jako że jest to współwłasność łączna.

 

O wszczęciu egzekucji z ułamkowej części nieruchomości i dalszych czynnościach komornik zawiadamia wszystkich współwłaścicieli (§ 126 rozporządzenia w sprawie czynności komorników). Współwłaściciel nieruchomości nie jest uczestnikiem postępowania, lecz w toku postępowania przysługują mu określone prawa, np. prawo przejęcia nieruchomości (art. 958, 982, 984 kpc).

 

W egzekucji z ułamkowej części nieruchomości zarządca działa w granicach uprawnień dłużnika, jako współwłaściciela. Zarząd jest sprawowany na podstawie przepisów regulujących zarząd nieruchomością w postępowaniu egzekucyjnym (art. 931-941 kpc).

 

Opis i oszacowanie odnosi się do całej nieruchomości. Sumą oszacowania ułamkowej części jest odpowiednia część sumy oszacowania. Wartość udziału oblicza się jako stosunek tej części do całej nieruchomości.

 

Postanowienie o przysądzeniu własności ułamkowej części nieruchomości wywołuje częściowo odmienne skutki niż przy egzekucji z nieruchomości. Obciążenia ułamkowej części ujawnione przez wpis w księdze wieczystej lub złożone do zbioru dokumentów albo nie ujawnione w ten sposób, lecz zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed terminem licytacji, pozostają w mocy bez potrącania ich wartości z ceny nabycia, pod warunkiem że zostały ustanowione przed powstaniem współwłasności.

 

Postanowienie o przysądzeniu własności nie narusza hipotek powstałych przed powstaniem współwłasności. Do hipotek ustanowionych po powstaniu współwłasności stosuje się ogólne zasady stanowiące o ich wygaśnięciu (art. 1000 § 1 kpc).

 

 

Encyklopedia egzekucji sądowej
pod redakcją Zbigniewa Szczurka
Wydawnictwo “Currenda”
Sopot 2002
Ten wpis został opublikowany w . Dodaj odnośnik ulubionych.