Komornik sądowy

przy Sądzie Rejonowym

dla Warszawy-Woli

Andrzej Lus

Kancelaria Komornicza nr X w Warszawie

Zadzwoń Napisz

Pytania


Wskaż z poniższej listy tematykę PYTAŃ a następnie wybierz interesujący Cię problem,. Jeżeli masz pytanie, którego tutaj brakuje, napisz do nas.

Najczęściej zadawane pytania


Wniosek o wpis do rejestru niewypłacalnych dłużników podlega opłacie stałej w wysokości 300 zł (§ 45 ust. 4 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 grudnia 1996 r. w sprawie określenia wysokości wpisów w sprawach cywilnych - Dz. U. Nr 24, poz. 110 ze zm.), którą należy uiścić łącznie z wnioskiem, Czytaj więcej ...
Ustawa z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 17, poz. 209 ze zm.) wprowadziła nową, do tej pory nieznaną naszemu ustawodawstwu, instytucję, jaką jest rejestr dłużników niewypłacalnych. Jest o nim mowa w art. 55-60 tej ustawy. Można przypuszczać, że u podłoża Czytaj więcej ...
Tytułem wykonawczym jest tytuł egzekucyjny zaopatrzony w klauzulę wykonalności (art. 776 kpc). Nadanie tytułowi egzekucyjnemu klauzuli wykonalności jest zezwoleniem na przeprowadzenie egzekucji, czyli zastosowanie przymusu państwowego w tym postępowaniu, na podstawie istniejącego tytułu egzekucyjnego. Przez nadanie klauzuli wykonalności tytuł egzekucyjny staje się tytułem wykonawczym. Tytuł wykonawczy daje podstawę do prowadzenia Czytaj więcej ...
Tytuł wykonawczy sąd wydaje wierzycielowi w zasadzie tylko raz i wydaje się go w jednym egzemplarzu. Tylko w razie potrzeby prowadzenia egzekucji na rzecz kilku wierzycieli lub przeciwko kilku dłużnikom, a w jednym orzeczeniu sąd zasądził świadczenie od kilku pozwanych na rzecz jednego powoda, względnie od jednego pozwanego na rzecz Czytaj więcej ...
Tytułami wykonawczymi mogą być tytuły egzekucyjne zagraniczne , których wykonalność została stwierdzona przez sąd polski i nadano im klauzulę wykonalności. Orzeczenie sądu zagranicznego wywiera skutki prawne w Polsce, jeżeli wynika to z postanowień umów międzynarodowych, których Polska jest stroną oraz z przepisów polskiego międzynarodowego postępowania cywilnego a w szczególności z Czytaj więcej ...
Pod pojęciem zwrot tytułu wykonawczego kryją się dwie sytuacje procesowe. Pierwszą z nich jest zwrot tytułu wykonawczego, który ma miejsce w sytuacji zarządzenia zwrotu wniosku o wszczęcie egzekucji lub żądania jej przeprowadzenia. Drugą zaś jest zwrot tytułu wykonawczego, który następuje na etapie po podjęciu czynności egzekucyjnych. W pierwszym wypadku organ Czytaj więcej ...
W ramach poszczególnych rodzajów egzekucji można wyodrębnić określone sposoby egzekucji.   Egzekucję można podzielić na poszczególne jej sposoby przede wszystkim w zależności od rodzaju mienia, do którego się ją kieruje, ale także z uwagi na pożądany sposób zachowania się dłużnika, nakazany w tytule egzekucyjnym.   W egzekucji świadczeń pieniężnych występują Czytaj więcej ...
Przedmiotem egzekucji mogą być prawa, na mocy których dłużnik może żądać podziału majątku, jak np. prawo żądania zniesienia współwłasności, jeżeli dłużnik jest współwłaścicielem (art. 211 kc oraz art. 617, 625 kpc), prawo do podziału majątku spółki cywilnej, jeżeli dłużnik jest wspólnikiem (art. 868 kc), prawo wspólnika spółki jawnej do żądania Czytaj więcej ...
We wniosku o egzekucję z ruchomości wierzyciel powinien wskazać miejsce, w którym znajdują się ruchomości, oraz wymienić ruchomości, które należy zająć. Potrzeba tej informacji uzasadniona jest nie tylko przepisami (art. 844 i 801 kpc), lecz także koniecznością, ponieważ coraz częściej miejsce siedziby dłużnika nie pokrywa się z miejscem, w którym Czytaj więcej ...
Egzekucja z wynagrodzenia za pracę jest jednym ze sposobów egzekucji świadczeń pieniężnych.   Zgodnie z kodeksem pracy z wynagrodzenia za pracę mogą być potrącane świadczenia alimentacyjne bezpośrednio przez pracodawcę dłużnika, z pominięciem sądowego postępowania egzekucyjnego. Ten sposób zaspokojenia wierzyciela nie jest dopuszczalny, gdy mają być potrącane alimenty na rzecz kilku Czytaj więcej ...
Do egzekucji świadczeń alimentacyjnych stosuje się przepisy art. 844-1040 kpc z modyfikacjami wynikającymi z art. 1081-1087 kpc. Przepisy regulujące egzekucję świadczeń alimentacyjnych odnoszą się do alimentów w ścisłym tego słowa znaczeniu (art. 128 kro) oraz do wszelkich świadczeń mających charakter rent alimentacyjnych (art. 903, 907 kc). Do egzekucji alimentów mogą Czytaj więcej ...
Egzekucję z udziału w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością prowadzi się na podstawie przepisów o egzekucji z wierzytelności. Pierwszą czynnością w egzekucji z udziału w spółce z o.o. jest jego zajęcie. Czytaj więcej ...
Do egzekucji z ułamkowej części nieruchomości stosuje się odpowiednio przepisy o egzekucji z nieruchomości, z uwzględnieniem zmian wynikających z przepisów art. 1005, 1007, 1009, 1012, 1013 kpc.   Egzekucja z ułamkowej części nieruchomości może być prowadzona tylko wówczas, gdy współwłasność ma charakter współwłasności w częściach ułamkowych. Nie można zatem prowadzić Czytaj więcej ...
Do egzekucji z użytkowania wieczystego stosuje się odpowiednio przepisy o egzekucji z nieruchomości, z uwzględnieniem zmian wynikających z przepisów art. 1005, 1006, 1008, 1010, 1011 kpc.   O wszczęciu egzekucji komornik zawiadamia właściwy organ administracji rządowej lub właściwą gminę (art. 1005 kpc). Przy egzekucji z użytkowania wieczystego właściciel nieruchomości jest Czytaj więcej ...
Nie zawsze uprawnienie współwłaściciela nieruchomości do żądania zniesienia współwłasności (art. 210 kc) może być zrealizowane przez jej podział fizyczny lub przyznanie nieruchomości jednemu ze współwłaścicieli z obowiązkiem spłaty na rzecz pozostałych. Jeżeli takiej możliwości nie ma, sąd może nakazać zniesienie współwłasności nieruchomości przez jej sprzedaż publiczną (art. 212 § 2 Czytaj więcej ...
Klauzula wykonalności jest zezwoleniem na przeprowadzenie egzekucji, czyli na zastosowanie przymusu państwowego, na podstawie istniejącego tytułu egzekucyjnego. Według § 213 ust. 1 regulaminu sąd nadaje nadaje klauzulę wykonalności w następującym brzmieniu: “W imieniu Rzeczypospolitej Polskiej dnia ........ 20... r. Sąd ........ w ........ poleca i rozkazuje wszystkim urzędom oraz osobom, Czytaj więcej ...
Do wszczęcia egzekucji konieczna jest inicjatywa wierzyciela. Wniosek egzekucyjny ma podstawowe znaczenie dla postępowania egzekucyjnego, ponieważ organ egzekucyjny jest związany wnioskiem wierzyciela. Organ egzekucyjny nie może wyjść poza jego żądanie, nawet jeżeli z tytułu wykonawczego wynika co innego. Wniosek powinien spełniać wymogi formalne określone w art. 797 kpc. Samo złożenie Czytaj więcej ...
Gdy wierzyciel ma już orzeczenie sądowe z tzw. klauzulą wykonalności   Z pomocą Czytaj więcej ...
Do wszczęcia egzekucji konieczna jest inicjatywa wierzyciela. Wniosek egzekucyjny ma podstawowe znaczenie dla postępowania egzekucyjnego, ponieważ organ egzekucyjny jest związany wnioskiem wierzyciela. Organ egzekucyjny nie może wyjść poza jego żądanie, nawet jeżeli z tytułu wykonawczego wynika co innego. Wniosek powinien spełniać wymogi formalne określone w art. 797 kpc. Samo złożenie Czytaj więcej ...