Komornik sądowy

przy Sądzie Rejonowym

dla Warszawy-Woli

Andrzej Lus

Kancelaria Komornicza nr X w Warszawie

Zadzwoń Napisz

Tytuł egzekucyjny


Ustawa z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 17, poz. 209 ze zm.) wprowadziła nową, do tej pory nieznaną naszemu ustawodawstwu, instytucję, jaką jest rejestr dłużników niewypłacalnych. Jest o nim mowa w art. 55-60 tej ustawy.

Można przypuszczać, że u podłoża tej regulacji legło przekonanie o potrzebie uwiarygodnienia obrotu gospodarczego poprzez wprowadzenie instrumentów, które zabezpieczą potencjalnych kontrahentów przed nieuczciwymi i niewypłacalnymi osobami.

Przyjęta w cytowanej ustawie regulacja traktuje szeroko o konieczności ujawniania w rejestrze zdarzeń i faktów, mających znaczenie z punktu widzenia przyjętych wcześniej założeń.

Zgodnie z art. 55 ustawy o KRS do rejestru niewypłacalnych dłużników wpisuje się z urzędu:

1) osoby fizyczne wykonujące działalność gospodarczą, jeżeli ogłoszono ich upadłość lub jeżeli wniosek o ogłoszenie ich upadłości został prawomocnie oddalony z tego powodu, że majątek dłużnika nie wystarcza nawet na zaspokojenie kosztów postępowania upadłościowego albo umorzono prowadzoną przeciwko nim egzekucję sądową lub administracyjną z uwagi na fakt, iż z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych,

2) wspólników ponoszących odpowiedzialność całym swoim majątkiem za zobowiązania spółki, z wyłączeniem komandytariuszy w spółce komandytowej, jeżeli ogłoszono jej upadłość lub jeżeli wniosek o ogłoszenie jej upadłości został prawomocnie oddalony z tego powodu, że majątek dłużnika nie wystarcza nawet na zaspokojenie kosztów postępowania upadłościowego albo umorzono prowadzoną przeciwko nim egzekucję sądową lub administracyjną z uwagi na fakt, iż z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych,

3) dłużników, którzy zostali zobowiązani do wyjawienia majątku w trybie przepisów kpc o postępowaniu egzekucyjnym,

4) osoby, które przez sąd prowadzący postępowanie upadłościowe zostały pozbawione prawa wykonywania działalności gospodarczej na własny rachunek oraz pełnienia funkcji reprezentanta lub pełnomocnika przedsiębiorcy, członka rady nadzorczej i komisji rewizyjnej w spółce akcyjnej, z ograniczoną odpowiedzialnością lub spółdzielni.

Poza tym wpisu do rejestru dokonuje się także na wniosek. Z wnioskiem o wpis może wystąpić wierzyciel posiadający tytuł wykonawczy wystawiony przeciwko osobie fizycznej, jeżeli dłużnik w terminie 30 dni od daty wezwania do spełnienia świadczenia nie zapłacił należności stwierdzonej tytułem wykonawczym (art. 56 ustawy o KRS).

Wpis do rejestru nastąpić może zarówno z urzędu, jak i na wniosek. Dokonanie wpisu do rejestru z urzędu stanie się możliwe tylko wtedy, gdy sąd rejestrowy będzie dysponował informacjami, które mu umożliwią taki wpis. Dlatego też ustawa o KRS w art. 21 stanowi, że między innymi sądy i komornicy są obowiązani niezwłocznie informować sąd rejestrowy o zdarzeniach, które podlegają obowiązkowi wpisu do rejestru z urzędu.

Ten obowiązek, odnoszony do sądu, dotyczy przekazania informacji o zobowiązaniu dłużnika do wyjawienia majątku w trybie przepisów kpc, bez względu na to, czy jest to osoba fizyczna, czy prawna.

Przyjąć trzeba, że sąd egzekucyjny przesyła w takim wypadku sądowi rejonowemu, któremu powierzono prowadzenie spraw KRS, odpis postanowienia zobowiązującego dłużnika do złożenia wykazu majątku i przyrzeczenia. To postanowienie będzie stanowiło podstawę wpisu do rejestru.

Komornik uczyni zadość nałożonemu na niego obowiązkowi, przesyłając wspomnianemu sądowi odpis postanowienia o umorzeniu postępowania, jeżeli do umorzenia doszło ze względu na bezskuteczność egzekucji (art. 824 § 1 pkt 3 k.p.c.). Postanowienie o umorzeniu egzekucji powinno być prawomocne.

W art. 57 ustawy o KRS uregulowano sposób oznaczenia dłużnika w rejestrze dłużników niewypłacalnych. Przepis wskazuje na konieczność oznaczenia dłużnika według zasad określonych w art. 35 tej ustawy. Ten ustawowy zapis jest o tyle istotny, że, jak się wydaje, nakłada na sąd i komornika, którzy mają przekazać niezbędne dane w celu dokonania wpisu w rejestrze, określone obowiązki, których dopełnienie warunkuje możliwość wypełnienia ustawowego obowiązku dokonania wpisu w rejestrze z urzędu.
Tytułem egzekucyjnym jest dokument stwierdzający obowiązek określonego świadczenia, jeżeli przepisy tak stanowią. Z tytułu egzekucyjnego musi wynikać, kto jest wierzycielem, a kto dłużnikiem, oraz jaka jest treść roszczenia wierzyciela, a zarazem obowiązku świadczenia dłużnika. Zgodnie z art. 777 § 1 kpc tytułami egzekucyjnymi są:

1) orzeczenia sądu prawomocne lub podlegające natychmiastowemu wykonaniu, jak również ugody zawarte przed sądem,

2) wyroki sądu polubownego lub ugody zawarte przed takim sądem,

3) inne orzeczenia, ugody i akty, które z mocy ustawy podlegają wykonaniu w drodze egzekucji sądowej,

4) akty notarialne, w których dłużnik poddał się egzekucji i które obejmują obowiązek zapłaty sumy pieniężnej lub uiszczenia innych rzeczy zamiennych, ilościowo w akcie oznaczonych, albo też obowiązek wydania rzeczy indywidualnie oznaczonej, gdy termin zapłaty, uiszczenia lub wydania jest w akcie wskazany ,

5) akty notarialne, w których dłużnicy poddali się egzekucji i które obejmują obowiązek zapłaty sumy pieniężnej do wysokości w akcie wprost określonej albo oznaczonej za pomocą klauzuli waloryzacyjnej, gdy akt określa warunki, które upoważniają wierzyciela do prowadzenia przeciwko dłużnikowi egzekucji na podstawie tego aktu o całość lub część roszczenia, jak również termin, do którego wierzyciel może wystąpić o nadanie temu aktowi klauzuli wykonalności.

 

Encyklopedia egzekucji sądowej
pod redakcją Zbigniewa Szczurka
Wydawnictwo “Currenda”
Sopot 2002
Ten wpis został opublikowany w . Dodaj odnośnik ulubionych.