Komornik sądowy

przy Sądzie Rejonowym

dla Warszawy-Woli

Andrzej Lus

Kancelaria Komornicza nr X w Warszawie

Zadzwoń Napisz

Zwrot tytułu wykonawczego


Pod pojęciem zwrot tytułu wykonawczego kryją się dwie sytuacje procesowe.

Pierwszą z nich jest zwrot tytułu wykonawczego, który ma miejsce w sytuacji zarządzenia zwrotu wniosku o wszczęcie egzekucji lub żądania jej przeprowadzenia.

Drugą zaś jest zwrot tytułu wykonawczego, który następuje na etapie po podjęciu czynności egzekucyjnych.

W pierwszym wypadku organ egzekucyjny, który zarządził prawomocnie zwrot wniosku o wszczęcie egzekucji lub żądanie jej przeprowadzenia, zwraca wnioskodawcy wniosek lub wspomniane żądanie wraz z wszystkimi jego załącznikami.

Jeżeli łącznie z pismem zawierającym wniosek lub żądanie przeprowadzenia egzekucji został złożony tytuł wykonawczy, organ egzekucyjny zwraca tytuł wykonawczy jako jeden z załączników takiego pisma.

Druga sytuacja dotyczy zasad postępowania z tytułem wykonawczym, jeżeli zostały podjęte czynności egzekucyjne i egzekucja jest już ukończona.

W zależności od tego jakim wynikiem ona się zakończyła, organ egzekucyjny będzie mógł podjąć dwie różne decyzje procesowe.

Jeżeli egzekucja przyniosła oczekiwany dla wierzyciela rezultat, tj. doprowadziła do całkowitego zaspokojeniem jego roszczeń, tytuł wykonawczy należy pozostawić w aktach sprawy zaznaczając na nim wynik postępowania.

Jeżeli natomiast egzekucja takiego skutku nie spowodowała, organ egzekucyjny zaznacza na tytule wykonawczym jej wynik i tytuł wykonawczy zwraca wierzycielowi (art. 816 kpc, § 53 i 148 rozporządzenia w sprawie czynności komorników). Czyni to po to, aby wierzyciel mógł prowadzić przeciwko dłużnikowi ponowną egzekucję o tę część świadczenia, która nie została zaspokojona w zakończonej egzekucji.

Ten sposób postępowania jest konsekwencją wydawania dla potrzeb egzekucji tylko jednego tytułu wykonawczego.

Taki tytuł stanowi podstawę do prowadzenia egzekucji aż do chwili całkowitego zaspokojenia wierzyciela, w granicach w jakich nie doszło do przedawnienia jego wykonania.

 

 

Encyklopedia egzekucji sądowej
pod redakcją Zbigniewa Szczurka
Wydawnictwo “Currenda”
Sopot 2002
Ten wpis został opublikowany w . Dodaj odnośnik ulubionych.