Komornik sądowy

przy Sądzie Rejonowym

dla Warszawy-Woli

Andrzej Lus

Kancelaria Komornicza nr X w Warszawie

Zadzwoń Napisz

Wydanie dalszego tytułu wykonawczego


Tytuł wykonawczy sąd wydaje wierzycielowi w zasadzie tylko raz i wydaje się go w jednym egzemplarzu. Tylko w razie potrzeby prowadzenia egzekucji na rzecz kilku wierzycieli lub przeciwko kilku dłużnikom, a w jednym orzeczeniu sąd zasądził świadczenie od kilku pozwanych na rzecz jednego powoda, względnie od jednego pozwanego na rzecz kilku powodów, sąd może na mocy art. 793 kpc wydać więcej tytułów ale musi oznaczyć cel, do którego mają służyć i wpisać ich liczbę porządkową.

Sąd zachowując te rygory, może również wydać więcej tytułów wykonawczych, jeżeli egzekucja ma być prowadzona z kilku składowych części majątku tego samego dłużnika, znajdujących się w okręgach działania różnych komorników. Potrzeba taka nie zachodzi, jeżeli komornik stosuje tylko różne sposoby egzekucji, np. z ruchomości i wynagrodzenia za pracę.

W postępowaniu egzekucyjnym potrzeba wydania dalszych tytułów wynika najczęściej z faktu, że w sprawie występuje większa liczba wierzycieli i dłużników.

Kodeks postępowania cywilnego nie określa bliżej, kiedy zachodzi wyżej wymieniona potrzeba i jak ją ma wykazać wierzyciel we wniosku.

Należy więc mieć na względzie to, iż przepis ten jest wyjątkowy i ma na celu usprawnienie egzekucji. Nie można tłumaczyć go w sposób, który by utrudniał dochodzenie należności. We wszystkich wypadkach, w których zachodzi potrzeba, sąd obowiązany jest wydać dalsze tytuły.

Potrzeba wydania będzie zachodziła gdy tytułem egzekucyjnym jest orzeczenie zasądzające solidarnie należność pienieżną od kilku dłużników. Potrzeby takiej nie będzie, gdy wprawdzie jest kilku wierzycieli lub dłużników, ale muszą oni działać łącznie na podstawie tego samego tytułu wykonawczego.

W sprawach, w których sąd nadaje klauzulę wykonalności z urzędu, i wszczyna postępowanie egzekucyjne z urzędu sąd ten decyduje o tym, czy istnieje potrzeba wydania kilku tytułów wykonawczych. W wypadku nieuwzględnienia wniosku wierzyciela o wydanie dalszego tytułu wykonawczego, sąd wydaje postanowienie, na które wierzycielowi zgodnie z art. 795 kpc przysługuje zażalenie.

 

Encyklopedia egzekucji sądowej
pod redakcją Zbigniewa Szczurka
Wydawnictwo “Currenda”
Sopot 2002
Ten wpis został opublikowany w . Dodaj odnośnik ulubionych.