Egzekucja z wynagrodzenia za pracę.

Egzekucja z wynagrodzenia za pracę jest jednym ze sposobów egzekucji świadczeń pieniężnych.   Zgodnie z kodeksem pracy z wynagrodzenia za pracę mogą być potrącane świadczenia alimentacyjne bezpośrednio przez pracodawcę dłużnika, z pominięciem sądowego postępowania egzekucyjnego. Ten sposób zaspokojenia wierzyciela nie jest dopuszczalny, gdy mają być potrącane alimenty na rzecz kilku Czytaj więcej ...

Egzekucja z ruchomości

We wniosku o egzekucję z ruchomości wierzyciel powinien wskazać miejsce, w którym znajdują się ruchomości, oraz wymienić ruchomości, które należy zająć. Potrzeba tej informacji uzasadniona jest nie tylko przepisami (art. 844 i 801 kpc), lecz także koniecznością, ponieważ coraz częściej miejsce siedziby dłużnika nie pokrywa się z miejscem, w którym Czytaj więcej ...

Egzekucja z innych praw majątkowych

Przedmiotem egzekucji mogą być prawa, na mocy których dłużnik może żądać podziału majątku, jak np. prawo żądania zniesienia współwłasności, jeżeli dłużnik jest współwłaścicielem (art. 211 kc oraz art. 617, 625 kpc), prawo do podziału majątku spółki cywilnej, jeżeli dłużnik jest wspólnikiem (art. 868 kc), prawo wspólnika spółki jawnej do żądania Czytaj więcej ...